نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، زهرا فهم دانشجویان علوم پزشکی اصفهان از مقوله حجاب (بر اساس کنش متقابل نمادین) [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 110-81]

پ

 • پارسانیا، حمید کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 41-59]

ح

 • حمیدی، سعید بررسی راهبردهای اجتماعی و سیاسی فرهنگ ایثار و شهادت در توسعه تمدن نوین اسلامی (با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری) [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 40-22]

خ

 • خاکپور، حسین اعتبارسنجی میزان ‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر اصول فقه در درمانشناختی وسواس [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

ر

 • رضوی دوست، غلام رضا اعتبارسنجی میزان ‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر اصول فقه در درمانشناختی وسواس [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

ز

 • زائری، قاسم کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 41-59]

ش

 • شایانفر، جواد اعتبارسنجی میزان ‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر اصول فقه در درمانشناختی وسواس [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

ف

 • فتحی، ابراهیم کاوشی بر مقایسۀ نگرش به حجاب دختران دورۀ متوسطه و دانشجویان دختر دانشگاه‏های ایران [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 80-61]

ق

 • قشقایی خواص، محدثه کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 41-59]

ک

 • کیانپور، مسعود فهم دانشجویان علوم پزشکی اصفهان از مقوله حجاب (بر اساس کنش متقابل نمادین) [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 110-81]
 • کرمی پور، الله کرم فهم دانشجویان علوم پزشکی اصفهان از مقوله حجاب (بر اساس کنش متقابل نمادین) [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 110-81]

گ

 • گلستانی، صادق تحلیل جامعه‌شناختی عوامل ساختاری نابرابری اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 5-20]

ه

 • همدانی، مصطفی نظریۀ ارتباطی عارف شبستری در ارتباط درون‌‌فردی و آثار آن در ارتباطات اجتماعی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 150-127]