کلیدواژه‌ها = عرف در دادرسی
خاستگاه عرف در اجتهاد، دادرسی و هنجارهای فرهنگی

دوره 6، شماره 12، آذر 1401، صفحه 87-106

سید میرصالح حسینی جبلی