نویسنده = ���������� ���������� ��������������������